Op zoek naar jeugdhulp in de regio Groningen?


Jeugdhulp Groningen

Vanaf 1 januari 2018 is de website Jeugdhulp Groningen in de lucht! Deze 'nieuwe' site is voor alle verwijzers in de regio Groningen, maar ook voor jeugdigen en hun ouders/opvoeders.

Alle aanbieders die een contract hebben voor het bieden van jeugdhulp in de regio vanaf 2018 staan op deze site vermeld. Wanneer er meerdere aanbieders zijn die hetzelfde soort hulp mogen leveren, zijn er toch altijd specifieke kenmerken waarmee de ene aanbieder zich onderscheidt van de ander. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met de locatie waarop de aanbieder jeugdhulp biedt: op de eigen locatie of juist in de omgeving van de jeugdige. En zo zijn er meer kenmerken op te noemen waaruit blijkt waarin jeugdhulpaanbieders van elkaar verschillen.

Na 1 januari 2018 is al deze informatie terug te vinden op de site. Dat is in de eerste plaats natuurlijk heel handig voor alle verwijzers van jeugdhulp in de regio Groningen. Maar het is ook een mooi overzicht voor de jeugdige die (mogelijk voor het eerst in zijn/haar leven) te maken krijgt met jeugdhulp. Het is dan juist van belang dat een jeugdige weet welke aanbieders de hulp bieden die aan hem/haar wordt toegewezen en in het gesprek met de verwijzer een keuze kan maken door wie hij/zij geholpen wil worden.
Info! Deze website is nog in ontwikkeling.

Ambulante producten zijn producten waarbij ondersteuning geboden wordt in de thuissituatie of soms op locatie van de aanbieder. Het kan daarbij gaan om (intensieve) individuele- gezins- of groepsbegeleiding, individuele- of gezinsbehandeling, medicatiecontrole en individuele- of gezinsdiagnostiek.

meer informatie

Er zijn specifieke ondersteuningsvragen van jeugdigen en/of ouders die vragen om een specifieke ondersteuning en samenwerking vanuit de jeugdhulpaanbieders. Deze zijn beschreven in de categorie 'specifieke doelgroepen'. Dit betreft onder meer:

 • Vroegsignalering en vroegtijdige interventies bij diffuse ontwikkelingsproblemen jonge kinderen
 • Behoud van en Toeleiding naar onderwijsdeelname
 • Ondersteuning jeugdigen en ouders bij complexe (echt)scheiding
 • Ondersteuning van Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid
 • Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)
 • Medische psychologie en Consultatieve en ziekenhuis kinder- en jeugdpsychiatrie
 • Tic stoornissen, Genderdysforie en Foetaal Alcohol Probleem

meer informatie

Voor jeugdigen die niet (meer) naar school kunnen of dagbehandeling nodig hebben zijn er diverse producten in te zetten. Dat betreft onder meer Dagbesteding, dagbehandeling jonge kinderen en Gezinsdagbehandeling. De inzet betreft veelal een aantal dagdelen


"Let op: Dit product betreft een intensieve begeleiding gericht op het stimuleren van de cognitieve ontwikkeling van jeugdigen vanaf de schoolgaande leeftijd die vanwege een ziekte of beperking, niet naar school kunnen. Ook kan deze intensieve begeleiding ingezet worden bij vroegtijdig schoolverlaters of voor die jeugdigen die (nog) niet een gehele werkweek onderwijs kunnen volgen (arbeidsmatige dagbesteding). Het betreft niet activiteiten die vallen onder de algemene gemeentelijke voorzieningen, of naschoolse activiteiten voor jeugdigen. Het betreft hier ook niet de activiteiten die bekostigd dienen te worden vanuit de WMO, de participatiewet danwel vanuit onderwijs. "

meer informatie

Er zijn situaties dat verwijzers ondersteuning nodig hebben in bepaalde situaties, bijvoorbeeld bij zorgtoewijzingen en bij complexe problematiek. Indien dat nodig is kunnen verwijzers deze producten inzetten.

meer informatie

Logeren is gericht op de ontlasting van ouders, of anderen die een jeugdige als gezinslid verzorgen en opvoeden (respijtzorg). De jeugdige verblijft tijdelijk elders waar toezicht en de noodzakelijke zorg geboden wordt. De jeugdige wordt gestimuleerd in onder meer zijn zelfredzaamheid en persoonlijke en sociale ontwikkeling. Logeren/respijtzorg kan bestaan uit Logeren laag en hoog intensief, respijtzorg gastgezinnen, deeltijd respijtzorg voor jeugdigen met meervoudige beperkingen.

meer informatie

Intensieve begeleidings- of behandelprogramma voor complexe problematiek betsaande uit: Groepsbegeleidingsprogramma jongeren, Flexibel ACT Jeugd, Multi Dimensionele Familie Therapie, Systeemtherapie en Multisysteem Therapie (MST) en Relationele Gezinstherapie. Intensief ambulant wordt veelal ingezet ter voorkoming van verblijf, maar ook om 'af te schalen' na een intensief verblijf of jeugdhulp plus.

meer informatie

Verblijf betreft een verblijf met overnachting vanwege ontoereikende opgroei- en opvoedomstandigheden in de thuissituatie of een opname die noodzakelijke is in het kader van een behandeling. De plaatsing in een verblijfssetting kan zowel vrijwillig als gedwongen zijn. In deze paragraaf zal nader ingegaan worden op de context voor de inzet van verblijf vanwege ontoereikende opgroei- en opvoedomstandigheden en de context voor een gedwongen opname.
Verblijf kan geboden worden in een pleeggezin, begeleid wonen , wonen in een woonhoeve of gezinshuis, opname in een setting met intensieve begeleiding (middelzwaar) of opname in een behandelsetting (kort intensief of extra zwaar) dan wel een gezinsopname (Gezinspsychiatrie)

meer informatie

Hoe en wat ingeval van crisis?

Kinderen en jongeren zijn voortdurend in ontwikkeling. Meestal gaat dat zonder problemen, maar soms ontstaat een acute crisissituatie waarbij direct hulp nodig is.
Crisis Jeugdhulp wordt ingezet bij:


 • een spoedeisende hulpvraag: er is sprake van een ernstige verstoring draagkracht en draaglast met dreigend fysiek gevaar jeugdige en/of omgeving, of
 • een acute crisis: een levensbedreigende situatie of direct gevaar voor de jeugdige en/of omgeving. De situatie vraagt om direct handelen.In de provincie Groningen zijn hiervoor verschillende routes afgesproken.


 1. Een jeugdige ontvangt (al) hulp van een gespecialiseerde jeugdhulpaanbieder na een zorgtoewijzing door een basisteam of een andere wettelijke verwijzer. Indien bij deze jeugdige een crisis ontstaat, is deze jeugdhulpaanbieder de eerst aangewezene met wie de jeugdige of zijn/haar ouders/verzorgers contact opneemt.
  De jeugdhulpverlener kan dan een inschatting maken of de situatie zo urgent is dat er direct crisishulp nodig is of dat een afspraak op korte termijn ook uitkomst kan bieden.
  Wanneer directe crisishulp nodig blijkt, zijn er twee mogelijkheden:

  a. De jeugdhulpaanbieder biedt deze vorm van hulp zelf (het maakt onderdeel uit van de productenportefeuille van de betreffende aanbieder);

  b. De jeugdhulpaanbieder biedt deze vorm van hulp niet zelf en neemt derhalve contact op met Spoed voor Jeugd. Zie voor meer informatie hieronder of op www.spoedvoorjeugdgroningen.nl
 2. Een jeugdige is nog niet in beeld bij een basisteam of bij een gespecialiseerde jeugdhulpaanbieder. Indien bij deze jeugdige een crisis ontstaat, dan kan zijn/haar omgeving, afhankelijk van de situatie, contact opnemen met 112, Veilig Thuis of met de huisarts. Op dat moment maken zij een inschatting van de ernst van de situatie en de benodigde hulp. Zij kunnen voor het inzetten van crisishulp contact opnemen met Spoed voor Jeugd.  

Spoed voor Jeugd

Spoed voor Jeugd biedt spoedeisende hulp in crisissituaties die worden veroorzaakt door gedrags- of opvoedproblemen, gezinsproblemen of psychische problemen. Spoed voor Jeugd zorgt ervoor dat de juiste jeugdhulpaanbieder snel in de spoedeisende situatie beschikbaar is. Spoed voor jeugd is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op nummer 050-523 98 51.

Spoed voor Jeugd is een samenwerking van jeugdhulpaanbieders in Groningen. Het doel van Spoed voor jeugd is om via een provinciaal meldpunt zo snel mogelijk de juiste hulp in te zetten. Tijdens kantooruren (09.00 - 17.00 uur) zijn de gemeentelijke basisteams verantwoordelijk voor de bereikbaarheid, het beoordelen van aard, ernst en urgentie van de situatie en het inzetten van spoedhulp. Professionals die werkzaam zijn in de lokale basisteams (gemeenten), een hulpverleningsinstantie, huisartsen en politie kunnen contact opnemen met Spoed voor Jeugd.


Crisishulp

De crisishulp wordt vanaf 2018 geboden door onderstaande organisaties. In overleg met het meldpunt Spoed voor Jeugd wordt besloten welke vorm van crisishulp het meest passend is bij de situatie.

meer informatie

Het doel van een jeugdbescherming (opleggen van kinderbeschermingsmaatregel) is het opheffen van een bedreiging voor de veilige ontwikkeling van een kind. Alleen de kinderrechter kan besluiten tot zo'n maatregel, nadat de Raad voor de Kinderbescherming onderzoek heeft gedaan. Zo kan de kinderrechter besluiten dat kinderen of jongeren onder toezicht of voogdij moet worden geplaatst. Is de situatie kritiek, dan kan de rechter een kind onmiddellijk uit huis plaatsen.

Een andere vorm van gedwongen jeugdbescherming is jeugdreclassering. Daartoe besluit de rechter als hij oordeelt dat jongeren, na hun straf, begeleiding nodig hebben bij hun terugkeer in de maatschappij. Jeugdbescherming en Jeugdreclassering wordt ook uitgevoerd door de gecertificeerde instellingen. De gecertificeerde Instellingen kunnen in opdracht van de rechtbank of het openbaar ministerie diverse kinderbeschermingsmaatregelen (jeugdbescherming) inzetten of reclasseringsmaatregel inzetten.

De gecertificeerde Inestelling kan ook advies en ondersteuning bieden op verzoek van en aan de lokale casusregisseur bij signalen van (ernstige) ontwikkelingsbedreigingen in een onveilige opgroeisituatie bij die jeugdigen waarbij er (nog) geen jeugdbeschermingsmaatregel is uitgesproken.

Doelen van de inzet van de toegevoegde professional zijn onder meer gericht op:


 • het aanvaarden en actief meewerken aan vrijwillige hulpverlening door de jeugdige en het gezin teneinde de ontwikkelingsbedreiging/onveiligheid op te heffen en/of
 • het voorkomen van een justitiŽle maatregel/uithuisplaatsing.meer informatie

Bij JeugdhulpPlus zit een jongere in een JeugdhulpPlus-instelling: een intensieve vorm van jeugdhulp. JeugdhulpPlus is bedoeld voor jongeren tot 18 jaar met problemen die zo erg zijn dat de jongere een gevaar is voor zichzelf, of voor anderen. Veelal is er sprake van (een combinatie) van psychiatrische klachten, een (lichte) verstandelijke beperking, verslaving aan alcohol of drugs en/of gedragsproblemen.

meer informatie

Dit betreft persoonlijke verzorging en vervoer.

meer informatie