Ben ik verplicht alleen gecontracteerde jeugdhulp in te zetten?

Jeugdhulp uit het budget dat bestemd is voor het leveren van Zorg in natura (ZIN) wordt enkel geleverd door via de RIGG gecontracteerde jeugdhulpaanbieders, dan wel door bovenregionaal gecontracteerde aanbieders of door VNG gecontracteerde landelijke aanbieders (LWIís). Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen, kan daar een uitzondering op worden gemaakt.
Mogelijke uitzonderingen

  Een niet-gecontracteerde aanbieder kan voor geleverde jeugdhulp betaald worden wanneer:
 1. Het aanbod van de gecontracteerde jeugdhulp (ook bovenregionaal en Landelijk werkende instelling) in het geheel niet passend is bij de hulpvraag (zie onderstaand beschreven proces).
 2. Het (aantoonbaar) niet mogelijk is om met andere middelen (bijv. PGB, kosten gedragen door ouders/wettelijk vertegenwoordigers, zorgverzekeringswet) de hulp te financieren.
 3. Het een pleegzorgkind betreft, dat op zodanige afstand van de provincie Groningen woont dat het redelijkerwijs niet mogelijk is dat een gecontracteerde partij de benodigde jeugdhulp efficiŽnt kan leveren.
  Let wel: de jeugdige dient altijd onder de Jeugdwet te vallen en bijvoorbeeld niet onder de Wlz (Wet langdurige zorg).

Proces
De verwijzer legt tijdig (dat wil zeggen voorafgaand aan de daadwerkelijke inzet van de hulp) de vraag of er niet gecontracteerde zorg ingezet kan worden voor aan de betreffende gemeente. De gemeentelijke backoffices zijn op de hoogte van het proces zoals die in hun gemeente van toepassing is. Voor alle Groninger gemeenten geldt dat het verwerken van niet gecontracteerde zorg via het berichtenverkeer (iJW) gaat.

 1. De verwijzer legt tijdig (dat wil zeggen voorafgaand aan de daadwerkelijke inzet van de hulp) de vraag naar inzet niet gecontracteerde hulp voor aan de een gedragswetenschapper uit het lokale veld en vraagt deze mee te denken over mogelijke gecontracteerde alternatieven. Indien deze er volgens de gedragswetenschapper niet zijn, en de niet gecontracteerde jeugdhulpaanbieder kan de best passend jeugdhulp leveren, checkt de gedragswetenschapper de aanbieder bij de RIGG. Het is immer mogelijk dat de aanbieder geen contract bij de RIGG heeft gekregen omdat hij/zij niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.
 2. De gedragswetenschapper stelt zijn besluit onderbouwd op schrift en vraagt teamleider/financieel verantwoordelijke voor akkoord.
 3. Er wordt door teamleider/financieel verantwoordelijke een schriftelijk verzoek tot uitbetaling gedaan aan de RIGG (afdeling financiŽn RIGG: Postbus 2076, 9704 CB Groningen). De inhoudelijke onderbouwing van de gedragswetenschapper wordt meegestuurd.
 4. De gemeente voert de cliŽnt op in Suite4Jeugdzorg; de registratie van het jeugdhulpproduct in Suite4Jeugdzorg is nog niet mogelijk.
 5. De betreffende jeugdhulpaanbieder stuurt de nota van de geleverde hulp op aan de afdeling financiŽn van de RIGG (Postbus 2076, 9704 CB Groningen);
 6. Mits voldaan aan bovenstaande punten, gaat de RIGG over tot uitbetaling.


06-12-2017 | Verwijzers